طراحی و نظارت و اجرای سازه

خدمات ارائه شده در بخش سازه مهندسین مشاور آباداندیش
هماهنگی با بخش معماری از ابتدای طرح در شکل دهی سیستم سازه ای مناسب با توجه به دهانه ها تعداد طبقات و ارتفاع سازه از منظر آکس بندی و طول دهانه ها ، موقعیت سیستم بار بر جانبی در پلان ، ارتفاع طبقات ، طول کنسولها و غیره – تعیین بارهای وارده مطابق با جزئیات معماری و کاربری پلانها بر طبق آئین نامه های معتبر داخلی و خارجی ، مدل سازی در نرم افزارهای تخصصی شامل ETABS و SAP و SAFE و سایر نرم افزارها بسته به نیاز – طراحی المانها و کنترل کلیه ضوابط آئین نامه در جوابگیری المانها – تهیه نقشه های سازه و ارائه جزئیات اجرایی جهت ساخت – تهیه دفترچه محاسبات سازه – تهیه لیست مقادیر آهن و بتن مصرفی