سایت 73 هکتاری کوی زنگان

پروژه 73 هکتاری گلشهر کاظمیه زنجان
کارفرما:اداره کل راه و شهرساز استان زنجان

z