ساختمان اداری آب و فاضلاب

ساختمان اداری آب و فاضلاب
کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
 ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب استان زنجان شامل ساختمان اداری و اتاق دیزل ژنراتور به زیربنای حدود 3900 مترمربع می باشد