ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

اداره ارزش افزوده استان زنجان
کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم در طراحی پروژه ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان زنجان به زیربنای 3000 مترمربع می باشد.