ساختمان اداری بازرسی کل استان زنجان

ساختمان اداری اداره کل بازرسی استان زنجان
کارفرما: اداره کل بازرسی استان زنجان
انجام خدمات مرحله دوم پروژه احداث ساختمان اداری اداره کل بازرسی استان زنجان به زیربنای حدود 2957 مترمربع می باشد