کلینیک ویژه تخصصی شفیعه

ساختمان کلینیک ویژه زنجان
کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
خدمات مشاور پروژه احداث ساختمان کلینیک ویژه زنجان به زیربنای حدود 5078 مترمربع می باشد