ساختمان اداری ثبت احوال زنجان

ساختمان اداری ثبت احوال زنجان
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
.تکمیل ساختمان اداری ثبت احوال زنجان با زیربنای حدود 2550 مترمربع می باشد