مجتمع مسکونی باران

مجتمع مسکونی باران
کارفرما:شرکت تعاونی مسکن کارکنان آبفای زنجان
خدمات مشاوره برای مجتمع مسکونی باران زنجان با مساحت زمین حدود 6800 مترمربع و مساحت زیربنای حدود 42000 مترمربع که بصورت حدوداً دو طبقه زیرزمین و پانزده طبقه روی زمین طراحی شد.