ساختمان های مسکونی آسمان آبی

مجتمع مسکونی آسمان آبی
کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان
خدمات مشاوره برای پروژه مجتمع مسکونی 800 واحدی استیجاری