مرکز تشخیص درمانی رجبعلی مقدم

ساختمان مرکز تشخیض درمانی حاج رجبعلی مقدم
کارفرما: علوم پزشکی 

پروژه ساختمان مرکز تشخیصی و درمانی حاج رجبعلی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با زیربنای تقریبی 6500

مترمربع

 
برچسب ها

دانشگاه علوم پزشکی   مرکز تشخیصی و درمانی   حاج رجبعلی مقدم