کلینیک ویژه تخصصی شفیعه

کلینیک ویژه تخصصی شفیعه زنجان
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان