73 هکتاری نهضت ملی مسکن

پروژه های ساخت مسکن اقدام ملی در شـهر زنجان در دو منطقه غرب و شرق زنجان در حال انجام است.

 در شــرق زنجـان این پـروژه ها عمـدتأ در طـرح آماده سازی کوی زنـگان (اراضی 73 هکـتاری شرق گلشـهر) صـورت می‌گیرد این کار ابتدا با بازنگری در طرح آماده سازی پروژه با هدف افزایش کیفیت فضـاها ، با کاهش فضاها و سرانه مسکونی و افـزایش سـایر سرانه ها همچون فضای ‌سبز، آموزشی، خدماتی و ... آغاز گردید. ضمناً این پروژه ها با اعمال تنوع در طراحی فضاهای مسکونی در سه تیپ با تراکم کم، متوسط و ویژه طراحی شده اند