مرکز تشخیص درمانی رجبعلی مقدم

مرکز تشخیص درمانی رجبعلی مقدم
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان