ساختمان مسکونی باران

مجتمع مسکونی باران
کارفرما: شرکت تعاونی آبفا
پروژه مجتمع مسکونی باران در زمینی به مساحت 42000 مترمربع می باشد